Havarijné poistenie

Havarijné poistenie auta (nazývané aj kasko) sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla z dôvodu nárazu vozidla do pevnej prekážky, stretu s iným vozidlom, poškodenia stojaceho vozidla iným vozidlom, poškodenia alebo zničenia požiarom, živelnou udalosťou, vandalizmom alebo pre prípad krádeže celého vozidla, či škody spôsobenej vlámaním do vozidla. Štandardne sa dojednáva územná platnosť Európa. Vozidlo je obyčajne poistené s percentuálnou spoluúčasťou, kombinovanou s minimálnou sumou, ktorá sa odráta od poistného plnenia, napr. 5%, min. 150 €.

Poistnou sumou je spravidla cenníková cena nového vozidla od autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidla.

Niektoré poisťovne umožňujú stanovenie poistnej sumy z takzvanej trhovej alebo všeobecnej hodnoty ojazdeného vozidla, v tomto prípade je však potrebné rátať s vyššou sadzbou poistenia, pomocou ktorej sa vypočíta výška poistného (cena poistky). 

Pri výpočte poistného plnenia sa vždy vychádza z nových cien náhradných dielov a práca sa prepláca do výšky normohodiny podľa limitu, uvedeného v poistnej zmluve. V prípade, že likvidátor zistí, že je už neekonomické vozidlo opravovať, prehlási, že došlo k totálnej škode. Je to prípad, keď cena opravy by prevýšila tzv. časovú alebo všeobecnú alebo znovuobstarávaciu cenu vozidla. Ide o cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou, pričom nie je zohľadnený len vek, ale aj opotrebenie vozidla, najmä podľa počtu najazdených kilometrov. Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov a dohodnutej spoluúčasti. Z uvedených zásad vyplýva, že poistné plnenie je vždy obmedzené ustavične sa znižujúcou „trhovou“ cenou vozidla, ale poistné sa platí väčšinou z novej ceny alebo z časovej ceny v čase dojednávania poistnej zmluvy, preto by si mal každý motorista, ktorý vlastní staršie vozidlo, zvážiť, či sa mu ho ešte oplatí poisťovať. Ak si dojednávate poistenie nového vozidla a chcete sa vyvarovať takejto strate pri totálnej škode, dojednajte si poistenie finančnej straty pri totálnej škode vozidla GAP.

Havarijné poistenie pre prípad vybraných rizík kryje živelné riziká, odcudzenie, rozbitie skliel, stret so zverou a poškodenie káblov. Káble sa poisťujú kvôli niektorým hlodavcom, ktoré vlezú pod kapotu auta a zožerú káble (najčastejšie kuna). Poisťujú sa ojazdené vozidlá, kedy si majiteľ verí, že je dobrý vodič, nenajazdí veľa kilometrov a chce ušetriť na poistnom, pretože tento typ havarijného poistenia je lacnejší ako „plné“ kasko.