Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vlastníctve alebo správe klienta, a tiež ak klient podniká v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady v nich vykoná stavebné úpravy. Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke. Nemožno zabudnúť ani na cudzie veci prevzaté v súvislosti s podnikaním, napríklad prenajaté veci, veci na leasing a veci prevzaté do opravy. Medzi základné riziká kryté poistením patrí požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, lavína, ťarcha snehu, krádež vlámaním, škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, dym, rozbitie skla.

Zodpovednosť za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je spoločnosť právne zodpovedná. Pritom nemusí ísť len o škodu zavinenú nedbanlivosťou, alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch je zodpovednosť za škodu bez ohľadu na zavinenie. Poistením sú kryté škody na zdraví a živote, škody na veci, následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku tretích osôb. Poistenie zodpovednosti za škodu chráni majetok spoločnosti a jej finančné zdroje pred nárokmi tretích osôb.

Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou. Výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu. Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú spôsobí.

Je poistenie zodpovednosti kde Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu. Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú ten výrobok/práca  spôsobil. Za spôsobené škody zodpovedá poistený aj v prípade, keď nie je výrobcom, ale dovozcom tovaru zo zahraničia, dodávateľom a distribútorom pokiaľ je to v zmluve o poistení dohodnuté.

Stavebné a montážne poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe all risk, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Poistenie stavebných a montážnych prác vám zabezpečí poistné krytie proti rizikám poškodenia majetku v čase výstavby alebo montáže diela spôsobené náhodnou živelnou udalosťou, chybnou prácou alebo chybným materiálom. Poistené môže byť budované dielo, stavba novej haly, rekonštrukcia existujúcej stavby, ako aj montáž a testovanie technologických a strojných zariadení. Navyše je možné poistiť si aj škody spôsobené pri preprave poistených veci na stavenisku alebo zodpovednosť za škodu voči tretím osobám

Poistenie sa vzťahuje na prípad náhleho poškodenia alebo zničenia poisteného stroja náhodnou udalosťou, ktorá obmedzila alebo znemožnila jeho funkčnosť, ak škoda nastala napr. zlyhaním meracích alebo zabezpečovacích zariadení, pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom, nevyváženosťou alebo odtrhnutím odstredivou silou, skratom, prepätím, vadou izolácie, indukciou spôsobenou bleskom alebo neodbornou manipuláciou a obsluhou. Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu, v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné poplatky a mnohé iné.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, ktoré chráni majiteľa vozidla pred finančným dopadom škôd spôsobených na jeho aute v dôsledku rôznych rizík. Medzi základné riziká patria havária, živel, krádež, vandalizmus. Bežnou súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby. Doplnkovo sa dajú pripoistiť čelné sklo, batožina, úraz, stret so zverou a náhradné vozidlo. Poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy ako aj ostatné kategórie vozidiel.

Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla – PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla. Uzatvorením PZP sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu. PZP kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Poisťovňa poskytuje krytie proti škode spôsobenej na zdraví, živote a majetku iného. Ak si vodič poškodí vlastné vozidlo, odškodnenie z PZP nezíska. Poškodený dostane z PZP v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, ktorá mu vznikla.

Poistenie finančnej straty – GAP

Poistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám môže vzniknúť v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Poistenie prepravovaného tovaru je majetkové poistenie, ktoré pokrýva riziká spojené s transportom zásielky. Poistenie prepravy Vás ochráni pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia prepravovaného tovaru. Poisteným je v tomto prípade je prepravca tovaru. Je potrebné uvedomiť si, že limity dopravcu pri náhrade škody na zásielke sú obmedzené medzinárodnými dohovormi. Rovnako je potrebné si uvedomiť, že ako dopravca za mnohé škody, ktoré môžu na dopravovanom tovare vzniknúť, nenesiete zodpovednosť. Príkladom sú živelné udalosti, ktoré môžu priamo alebo nepriamo poškodiť prepravovaný tovar. Tak isto ako dopravca nezodpovedáte za škody pri nakladaní tovaru odosielateľom.

Poistenie prepravovaného tovaru je majetkové poistenie, ktoré plne pokrýva riziká spojené s transportom zásielky. Poistenie prepravy zásielky ochráni vašu zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty. Poistený je odosielateľ alebo príjemca zásielky. Pokiaľ prepravu vykonáva externý dopravca, treba si uvedomiť, že limity dopravcu pri náhrade škody na zásielke sú obmedzené medzinárodnými dohovormi. Rovnako dopravca za mnohé škody, ktoré môžu na vašej zásielke vzniknúť, nenesie zodpovednosť. Príkladom sú živelné udalosti, ktoré môžu priamo alebo nepriamo poškodiť zásielku. Tak isto dopravca nezodpovedá za škody pri nakladaní tovaru odosielateľom.