Poistenie autodopravcov

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, ktoré chráni majiteľa vozidla pred finančným dopadom škôd spôsobených na jeho aute v dôsledku rôznych rizík. Medzi základné riziká patria havária, živel, krádež, vandalizmus. Bežnou súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby. Doplnkovo sa dajú pripoistiť čelné sklo, batožina, úraz, stret so zverou a náhradné vozidlo. Poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy ako aj ostatné kategórie vozidiel.

Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla – PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla. Uzatvorením PZP sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu. PZP kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Poisťovňa poskytuje krytie proti škode spôsobenej na zdraví, živote a majetku iného. Ak si vodič poškodí vlastné vozidlo, odškodnenie z PZP nezíska. Poškodený dostane z PZP v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, ktorá mu vznikla.

Poistenie finančnej straty – GAP

Poistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám môže vzniknúť v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.