POISTENIE BYTU V BYTOVOM DOME

 

Poistenie bytu

Poistenie bytu v bytovom dome:

Poistenie je možné uzavrieť na základnú nehnuteľnosť, teda bytovú jednotku vo vlastníctve alebo využívaní poistníka. Zároveň je možné pripoistiť aj vedľajšie stavby – garáže, náhrobné pomníky a podobne.

Aké riziká sú poistené?
 • flexa (požiar, priamy úder blesku, výbuch, dym, pád lietadla, náraz vozidla, aerodynamický tresk),
 • povodeň – poistená je povodeň prirodzená (spôsobená napr. prechodným zvýšením hladiny vodných tokov alebo iných povrchových vôd alebo tým, že voda z určitého územia nemôže dočasne odtekať) a aj povodeň zvláštna (napr. porucha vodného diela alebo núdzové riešenie situácie na vodnom diele), záplava,
 • voda vytekajúca z vodovodných zariadení,
 • víchrica, resp. prudký vietor, krupobitie,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, zosuv alebo zrútenie snehových lavín,
 • pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov,
 • ťarcha snehu alebo námrazy,
 • zemetrasenie,
 • pretlak alebo zamŕzanie,
 • odcudzenie (krádež, vlámanie, lúpež a to vrátane vandalizmu),
 • prostý vandalizmus (bez súvislosti s krádežou vlámaním alebo lúpežou),
 • rozbitie skla.
 

Vyberte si typ nehnuteľnosti a poistite sa online