Poistenie elektroniky a strojov

Poistenie sa vzťahuje na prípad náhleho poškodenia alebo zničenia poisteného stroja náhodnou udalosťou, ktorá obmedzila alebo znemožnila jeho funkčnosť, ak škoda nastala napr. zlyhaním meracích alebo zabezpečovacích zariadení, pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom, nevyváženosťou alebo odtrhnutím odstredivou silou, skratom, prepätím, vadou izolácie, indukciou spôsobenou bleskom alebo neodbornou manipuláciou a obsluhou. Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu, v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné poplatky a mnohé iné.