POISTENIE MAJETKU PODNIKATEĽOV

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vlastníctve alebo správe klienta, a tiež ak klient podniká v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady v nich vykoná stavebné úpravy. Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke. Nemožno zabudnúť ani na cudzie veci prevzaté v súvislosti s podnikaním, napríklad prenajaté veci, veci na leasing a veci prevzaté do opravy. Medzi základné riziká kryté poistením patrí požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, lavína, ťarcha snehu, krádež vlámaním, škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, dym, rozbitie skla.