Poistenie prepravy zásielok

Poistenie prepravovaného tovaru je majetkové poistenie, ktoré plne pokrýva riziká spojené s transportom zásielky. Poistenie prepravy zásielky ochráni vašu zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty. Poistený je odosielateľ alebo príjemca zásielky. Pokiaľ prepravu vykonáva externý dopravca, treba si uvedomiť, že limity dopravcu pri náhrade škody na zásielke sú obmedzené medzinárodnými dohovormi. Rovnako dopravca za mnohé škody, ktoré môžu na vašej zásielke vzniknúť, nenesie zodpovednosť. Príkladom sú živelné udalosti, ktoré môžu priamo alebo nepriamo poškodiť zásielku. Tak isto dopravca nezodpovedá za škody pri nakladaní tovaru odosielateľom.