Poistenie škody vadným výrobkom

Je poistenie zodpovednosti kde Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu. Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú ten výrobok/práca  spôsobil. Za spôsobené škody zodpovedá poistený aj v prípade, keď nie je výrobcom, ale dovozcom tovaru zo zahraničia, dodávateľom a distribútorom pokiaľ je to v zmluve o poistení dohodnuté.