Poistenie zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je spoločnosť právne zodpovedná. Pritom nemusí ísť len o škodu zavinenú nedbanlivosťou, alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch je zodpovednosť za škodu bez ohľadu na zavinenie. Poistením sú kryté škody na zdraví a živote, škody na veci, následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku tretích osôb. Poistenie zodpovednosti za škodu chráni majetok spoločnosti a jej finančné zdroje pred nárokmi tretích osôb.

Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou. Výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu. Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú spôsobí.