Povinné zmluvné poistenie​

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel(PZP, zákonné poistenie) je finančná ochrana vodiča, držiteľa, alebo majiteľa motorového vozidla pre prípad vznesenia nároku poškodeného na náhradu škody na zdraví, usmrtením, na majetku alebo ušlom zisku, spôsobenej poisteným vozidlom. Poistné plnenie sa vždy vypláca priamo poškodenému, nikdy nie poistenému. PZP vozidla sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001, ktorý bol od svojho schválenia už niekoľkokrát novelizovaný.

Aký je princíp PZP? 

Poistený uzavrie poistnú zmluvu o PZP s poisťovňou a platí poistné. Poistený – škodca spôsobí škodu inému – poškodenému. Poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči poistenému. Poistený oznámi poistnú udalosť svojej poisťovni, ktorá zlikviduje poistnú udalosť. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ľudovo nazývané zákonné poistenie, musí mať uzavreté každé vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách ako vysokozdvižné vozíky a rôzne poľnohospodárske stroje (traktor, kosačka, brány, sejačka a podobne) a stavebné stroje (bager, buldozér, valec, atď.). Napr. poľnohospodársky stroj bez evidenčného čísla pri práci na poli funguje ako pracovný stroj, pri presune po ceste po vlastnej osi už sa pohybuje ako účastník cestnej premávky, preto platné PZP je preň povinné. Vysokozdvižný vozík, ktorý sa premiestňuje po verejnej komunikácii, musí mať dojednané PZP zodpovednosti vozidla. V prípade, že nakladá alebo vykladá náklad do regálu alebo pristaveného kamiónu, považujeme ho za pracovný stroj a vzťahuje sa na túto činnosť výluka z krytia PZP. Keď behá po podnikových komunikáciách a neopustí areál závodu, hoci vezie (premiestňuje) náklad, vtedy tiež musí mať uzavreté PZP, čo vyplýva z vymedzenia kategórie vysokozdvižného vozíka ako motorového vozidla.

PZP sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu

 1. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 2. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 3. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
 4. ušlého zisku

Poistený má z poistenia zodpovednosti tiež právo, aby poisťovateľ za neho nahradil uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Povinné zmluvné poistenie – limity krytia v PZP

Zákon o PZP stanovuje minimálne limity poistného plnenia, ktoré musia byť dojednané v poistnej zmluve:

 1. 5 2400 000 € pre škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet poškodených
 2. 1 050 000 € v prípade vecnej škody, nákladov na právne zastupovanie a škody na ušlom zisku

Okrem týchto minimálnych limitov majú všetky poisťovne v ponuke aj nadštandartné poistenie na vyššie sumy aj do výšky 10 000 000 €.

Zo zákona vyplývajú niektoré výluky z poistného krytia PZP zodpovednosti vozidla. Ide o prípady škôd, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:

 • ktorú utrpel vodič poisteného motorového vozidla, ktoré spôsobilo škodu
 • za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škody žili v spoločnej domácnosti
 • vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom navzájom,
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody,
 • vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo tréningoch,
 • vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského
 • zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového
 • zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
 • spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja,
 • vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla.
 • vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou.

Poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený:

 • bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu nad rámec poistného plnenia,
 • sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
 • neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.

Poistník pri uzatváraní PZP vozidla alebo do 1 mesiaca po uzavretí poistnej zmluvy obdrží od poisťovne a sprostredkovateľa tieto dokumenty a doklady.

 • Poistná zmluva alebo návrh poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti vozidla
 • Všeobecné poistné podmienky o PZP zodpovednosti vozidla
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti vozidla – zelená karta (môže byť aj v bielo-čiernom formáte)
 • Asistenčná karta a podmienky poskytovania asistenčných služieb
 • Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
 • Informácie sprostredkovateľa
 • Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy PZP zodpovednosti vozidla – poistka na auto
 • Správa o nehode

Poisťovne poskytujú k zákonom stanovenému krytiu aj rôzne doplnkové krytia, pripoistenia a iné výhody, niektoré sú už obsiahnuté v základnej cene PZP, iné si môže klient dojednať za príplatok. Ide najmä o tieto zložky PZP:

Asistenčné služby

Poisťovňa rieši núdzové problémy klienta prostredníctvom telefonického poradenstva, ktoré funguje 24 hodín denne.

Úrazové poistenie sedadiel – úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom, nazývané tiež poistenie sedadiel, kryje vodiča a ostatných cestujúcich vo vozidle pre prípad úrazu. Úrazové poistenie sedadiel je možné dojednať online a obvykle sa vzťahuje na tieto prípady úrazu vo vozidle:

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Poistenie v prípade zlomeniny
 • Poistenie v prípade popálenín
 • Bolestné po úraze – vyplácané jednorazovo alebo formou denného odškodného
 • Hospitalizácia po úraze – denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu v motorovom vozidle
 • Bonus za použitie bezpečnostných pásov

Pripoistenie čelného skla

Pripoistenie čelného skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin kryje opravu najmä v prípade nárazu kameňa, vymršteného spod kolesa iného vozidla. Ide o častú škodu, kedy zavinenie cudzej osoby je veľmi diskutabilné a často ťažko zistiteľné a dokázateľné, preto poisťovne väčšinou nie sú ochotné tento typ škody preplácať zo základného krytia PZP vozidla.

Pripoistenie živelných udalostí

Pripoistenie živelných udalostí – povodeň, záplava, zemetrasenie, tiaž snehu, lavína, výbuch sopky, zosuv pôdy, krupobitie, víchrica, požiar, blesk, výbuch, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov.

PZP auta môže zaniknúť týmito spôsobmi:

 • výpoveď z akéhokoľvek dôvodu 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. 10 týždňov pred koncom poistného obdobia vám príde od poisťovne predpis na ďalší rok. Vtedy je výhodné porovnanie poistenia auta s aktuálnymi cenami. Na základe toho sa rozhodnite či sa vám oplatí vypovedať zmluvu a uzatvoriť ju nanovo
 • zánik motorového vozidla – totálna škoda
 • prepis vozidla na polícii v evidencii vozidiel – oznámenie o zmene držiteľa
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel – oznámenie o vyradení vozidla z evidencie
 • prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
 • vrátenie dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách bez evidenčného čísla (poľnohospodárske, stavebné, pracovné stroje a podobne)
 • vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky
 • skončenie poistnej doby
 • nezaplatenie poistného do 1 mesiaca od splatnosti – klient si musí ihneď poistiť vozidlo v ktorejkoľvek poisťovni
 • po vzniku poistnej udalosti

Porovnajte si poistenie auta

Porovnajte ponuky poisťovni a ušetrite na poistení auta aj 50 €. Je to jednoduché a online.

Zadáte údaje

Vyplníte údaje pre ponuku. Ak neviete údaje o vozidle, žiaden strach, zadáte EČV/ŠPZ a údaje Vám pomôžeme vyplniť.

Porovnanie

Zobrazíme Vám všetky aktuálne ponuky PZP od poisťovní. Ponuky sú zobrazené od najlacnejšej. Rozhodnutie je iba na Vás.

Údaje do zmluvy

Doplníte údaje potrebné pre uzatvorenie poistenia. Skonrolujete znenie poistnej zmluvy a potvrdíte vypracovanie poistenia.

Poistenie hotové

Poistenie máte vo svojej emailovej schránke. Už je potrebné iba zaplatiť, vytlačiť si doklad o poistení a užívať si jazdu.

POROVNAJTE SI CENU PZP

Uzatvorenie PZP nebolo nikdy jednoduchšie, porovnanie ponúk máte do 2. minút, uzatvorenie poistenia za dalšie 2 minúty.