Stavebno montážné poistenie

Stavebné a montážne poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe all risk, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Poistenie stavebných a montážnych prác vám zabezpečí poistné krytie proti rizikám poškodenia majetku v čase výstavby alebo montáže diela spôsobené náhodnou živelnou udalosťou, chybnou prácou alebo chybným materiálom. Poistené môže byť budované dielo, stavba novej haly, rekonštrukcia existujúcej stavby, ako aj montáž a testovanie technologických a strojných zariadení. Navyše je možné poistiť si aj škody spôsobené pri preprave poistených veci na stavenisku alebo zodpovednosť za škodu voči tretím osobám